Voorwaarden scooterhuur • Betalingen uitsluitend contant. € 100,00 borg per scooter. • WA eigen risico bij schade is € 250,- per scooter indien de huurder ouder is dan 25 jaar.• WA eigen risico bij schade is € 1000,- per scooter indien de huurder jonger is dan 26 jaar. • Scooter wordt met volle tank benzine afgeleverd en dient ook ingeleverd te worden met volle tank benzine. Indien scooter niet volgetankt wordt ingeleverd wordt er € 10,- extra in rekening gebracht. Definitie van "vol" is dat bij losdraaien van tankdop er benzine zichtbaar moet zijn boven de metalen beugel. • Minimum leeftijd: 21 jaar. • Huurder dient in het bezit zijn van een geldig rijbewijs om een bromscooter te mogen besturen. • Het is verboden kinderen onder de leeftijd van 8 jaar achterop als passagier te vervoeren tenzij er een goedgekeurd kinderzitje gemonteerd is. Meenemen bij scooterhuur: •Huursom •Borg € 100,00 •Geldig rijbewijs om een bromscooter te mogen besturen Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Artikel 2. Huurder verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Huurder dient in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs om een bromfiets te mogen besturen.. Artikel 3. Huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van hoge stoepranden, bospaden, onverharde dan wel veldwegen worden direct in rekening gebracht. Artikel 4. Kort voor en tijdens de scootertocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd. Artikel 5. Het is ten strengste verboden om; 1. De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg 2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden 3. Op onverharde wegen te rijden (indien blijkt dat dit wel is gebeurd wordt er een boete van 250 euro per scooter in rekening gebracht !) 4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden 5. Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet 6. Kort op elkaar te rijden Artikel 6. De scooter is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 250,- (indien de huurder ouder is dan 25 jaar). Indien de huurder 25 jaar of jonger is bedraagt het eigen risico per gebeurtenis € 1000,-. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem. Alle schade (inclusief diefstal), aan scooter of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden komt voor rekening van huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder. Artikel 7. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren. Artikel 8. Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of goederen. Zo dient men rekening te houden met de kledingkeuze daar er het risico bestaat op olie/vet vlekken op o.a. kleding en schoeisel tijdens het gebruik van de scooter. Artikel 9. Bij diefstal-vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Artikel 10. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd. Artikel 11. Bij een vroegtijdige inlevering van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per scooter per verstreken uur. Indien de gehuurde scooter niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,- per dag. Inlevering van de scooter kan tot uiterlijk 22:00u. Artikel 12. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie. Artikel 13. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.Artikel 14. Vervoer naar of het ophalen van scooters bij hotel of locatie naar wens, kan eerst na reservering door ons efficiënt en op strikt duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten van te voren met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief van € 75,- per heel of gedeeltelijk verstreken uur. Artikel 15. Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd. Artikel 16. De scooter wordt volgetankt verhuurd. Indien de scooter niet volgetankt wordt teruggebracht, wordt per scooter € 10,- in rekening gebracht. Indien de tankdop verwijderd wordt en er benzine zichtbaar is boven de metalen beugel is de tank vol. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurder afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder. Artikel 17. De borgsom per scooter bedraagt € 100,-. Deze borgsom ontvangt de huurder terug na de huurperiode indien de scooter onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de betaalde waarborgsommen van alle deelnemers van het gezelschap te verrekenen onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen tezamen betaald voor dan wel door een gehele groep zal hiervoor, indien nodig, in het geheel door verhuurder worden aangewend. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade. Indien de borgsom bij aanvang van de huur is voldaan middels PIN wordt de borg binnen 7 dagen teruggestort op bankrekening van huurder met inachtneming van bovenstaande verrekening van schade(s). Indien de borg contant is voldaan vind de eindafrekening van de borg contant plaats. Artikel 18. EENMALIGE MACHTIGING: Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen bij huurder en/of medehuurders. Artikel 19. Annuleren van een reservering kan kosteloos tot 3 weken voor de huurdatum. Wilt u de reservering op een later tijdstip annuleren, dan zijn hier kosten aan verbonden a € 25,- per scooter. Artikel 20. Men mag niet met de scooter de grens over, tenzij anders overeengekomen. Artikel 21. Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de scooterhuur is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden. Artikel 22. De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats. Het bijgeleverde kettingslot dient ten alle tijden door het achterwiel aangebracht te worden indien de scooter buiten het zicht van de huurder onbeheerd wordt achtergelaten. Artikel 23. Bij een technisch defect, niet ten gevolge van een ongeval waardoor verder rijden niet mogelijk is zal de verhuurder zorg dragen voor reparatie ter plekke. Indien dit niet mogelijk is zal verhuurder zorg dragen voor een gelijkwaardig alternatief voertuig indien dit voorhanden is. Tijd gemoeid met het afhandelen van de omruiling/reparatie geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de huurprijs. Zelf reparaties uitvoeren door huurder of derden aan gehuurde is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. Artikel 24. Navigatieroutes zijn met de grootst mogelijke nauwkeurigheid voor u samengesteld. U dient bij het volgen van een route zich te houden aan de geldende verkeersregels. In onze navigatieapparatuur zit een fietskaart. Op deze kaart bevinden zich ook fietspaden welke verboden terrein zijn voor snorscooters. Het kan dus voorkomen dat de computer u een pad opstuurt waar u niet mag komen. Kijk goed naar de verkeersborden en houd u aan de regels. Boetes bij niet opvolgen van de verkeersregels zijn voor rekening huurder. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke overtredingen, ook niet door toedoen van opdrachten navigatieapparaat.Artikel 25. In geval van schade aan het gehuurde wordt het schadebedrag vastgesteld aan de hand van onderstaande prijslijst.- Voorspatbord € 75,-- Koplamp € 125,-- Remhandel € 45,-- Windscherm laag € 125,-- Windscherm hoog € 150,-- Spiegel € 25,-- Neuskap € 75,-- Zijkap € 175,-- Voetenplank/treeplank € 200,-- Zadel € 75,-- Bagagerekje € 150,-- Achterlicht € 50,-- Reclamestikker € 25,-Alle bovengenoemde bedragen worden bij schade direct ingehouden van de borg.Bij schades niet hierboven vermeldt wordt een inschatting van kosten gemaakt, ook dit bedrag wordt ingehouden op de borg.